Агенција за заштита на личните податоци - Регистрација

Со пристапување на “Агенција за заштита на личните податоци” (во понатамошниот текст “ние”, “ние”, “нашиот”, “Агенција за заштита на личните податоци”, “https://forum.dzlp.mk”), ги прифаќате условите кои се наведени во понатамошниот текст. Доколку не се сложувате со овие услови ве молиме не пристапувајте и/или користите “Агенција за заштита на личните податоци”. Ние можеме да ги промениме овие услови било кога но на крајот ќе ве известиме за тоа, меѓутоа би било паметно да сами ги проверите условите за користење додека го користите “Агенција за заштита на личните податоци” по измените значи дека ги прифаќате истите во изменета и/или додадени.

Нашиот форум е овозможен од phpBB (во понатамошниот текст “тие”, “они”, “нивниот”, “phpBB програм”, “www.phpbb.com”, “phpBB Групи”, “phpBB Тимови”) која што скрипта е издадена под “General Public License” (во понатамошниот текст “GPL”) и може да биде превземен од www.phpbb.com. phpBB програм само ги олеснува разговорите на мрежата, phpBB Група не е одговорна за она што се одобрува и/или не одобрува како дозволена садржина и/или однесување. За повеќе информации за phpBB, ве молиме посетете ја страната: http://www.phpbb.com/.

Се сложувате дека нема да постирате навредувачки, непристојни, вулгарни, клеветнички, омраза, заканувачки или сексуално насочен посто спрема некого или било каков друг материјал со кој може да ги возменири законите на вашата замја, земјата каде што “Агенција за заштита на личните податоци” е сместен или меѓународниот закон. Ако го направите сево ова може да доведе до траен бан на форумот, и исто така ќе испратиме известување до вашит интернет провајдер ако е тоа побарано од нас. IP адресата од сите мислења и теми е меморирана на форумот за заштита од наведените услови. Се сложувате дека “Агенција за заштита на личните податоци” има право да ги одстрани, измени, премести или затвори било која тема во било кое време доколку се воочи дека не е во согласност со условите и правилата на форумот. Како член се сложувате вашите информации кои ги внесувате да бидат зачувани во нашата датабаза. Овие информации нема да бидат пренесени на трето лице ваша дозвола, но форумот “Агенција за заштита на личните податоци” или phpBB не се одговорни доколку дојде до хакнување на форумот и сите податоци од датабазата бидат преземени од трети лица.